Birds.se    
 
Fåglar A-Ö
» Afrikansk dvärguv
» Afrikansk gapnäbbstork
» Afrikansk härfågel
» Afrikansk ibisstork
» Afrikansk jacana
» Afrikansk klätterhök
» Afrikansk palmseglare
» Afrikansk skedstork
» Afrikansk svartand
» Afrikansk tofsörn
» Aftonfalk
» Alfågel
» Alförrädare
» Alkekung
» Allens kolibri
» Alpseglare
» Amerikansk bläsand
» Amerikansk brunand
» Amerikansk dvärgrördrom
» Amerikansk gråhäger
» Amerikansk ibisstork
» Amerikansk kopparand
» Amerikansk kricka
» Amerikansk kärrhök
» Amerikansk ormhalsfågel
» Amerikansk rördrom
» Amerikansk rörhöna
» Amerikansk saxnäbb
» Amerikansk sjöorre
» Amerikansk skogssnäppa
» Amerikansk skärfläcka
» Amerikansk småtärna
» Amerikansk sothöna
» Amerikansk spillkråka
» Amerikansk strandskata
» Amerikansk styltlöpare
» Amerikansk sultanhöna
» Amurfalk
» Angolaturturduva (Sorgduva)
» Annas kolibri
» Armenisk trut
» Asiatisk gapnäbbstork
» Asiatisk glansgök
» Asiatisk koel
» Asiatisk smaragdduva
» Australisk buskhöna
» Australisk dykand
» Australisk fiskgjuse
» Australisk gravand
» Australisk kejsarduva
» Australisk koel
» Australisk kungspapegoja
» Australisk kärrhök
» Australisk ormhalsfågel
» Australisk pelikan
» Australisk purpurhöna
» Australisk sandtärna
» Australisk skarv
» Australisk skärfläcka
» Australisk styltlöpare
» Australisk sula
» Aztektärna
» Azurkungsfiskare
» Balkanhök
» Bandhavsörn
» Bandstjärtad gökduva
» Bandstjärtad vråk
» Bandvingad vråk
» Bergand
» Bergfruktduva
» Berghökörn
» Berghöna
» Bergkejsarduva
» Berguggleskärra
» Berguv
» Beringtejst
» Biakdvärguv
» Biaklorikit
» Biakparadiskungsfiskare
» Billabongduva
» Bivråk
» Biätare
» Blek dvärguv
» Blek tornseglare
» Blodfasan
» Blå kärrhök
» Blåbröstad zebraduva
» Blåhäger
» Blåkindad rosella
» Blåkråka
» Blåskäggig biätare
» Blåstjärtad biätare
» Blåstrupig barbett
» Blåstrupig hängpapegoja
» Blåstrupig skarv
» Blåvingad årta
» Bläsand
» Bläsgås
» Borstpapegoja
» Brahminglada
» Brednäbbad simsnäppa
» Bredstjärtad labb
» Brokig kärrhök
» Brolgatrana
» Bronsibis
» Brun fiskuv
» Brun glada
» Brun kärrhök
» Brun noddy
» Brun ormörn
» Brun pelikan
» Brun sula
» Brunand
» Brunfalk
» Brunhuvad barbett
» Brunhuvad kungsfiskare
» Brunhuvad mås
» Brunlori
» Brunsidig pipare
» Brushane
» Burchells sporrgök
» Ceylondjungelhöna
» Ceylonduva
» Ceylondvärguv
» Ceylongrodmun
» Ceylongrönduva
» Ceylonhängpapegoja
» Ceylonnäshornsfågel
» Ceylonsparvuggla
» Ceylonsporrgök
» Ceylonsporrhöna
» Coopers hök
» Costas kolibri
» Dalripa
» Dammsnäppa
» Diademfruktduva
» Didrikgök
» Dominikanertrut
» Drillsnäppa
» Dubbelbeckasin
» Dubbelögd fikonpapegoja
» Dunspett
» Duvhök
» Dvärgbeckasin
» Dvärgfruktduva
» Dvärgmås
» Dvärgrördrom
» Dvärgskarv
» Dvärgsnäppa
» Dvärgsnögås
» Dvärgspov
» Dvärgörn
» Ejder
» Eldtofsbarbett
» Emu
» Enfärgad salangan
» Enkelbeckasin
» Eremitibis
» Fasan
» Fasanjaçana
» Fiskgjuse
» Fiskmås
» Fisktärna
» Fjällabb
» Fjällgås
» Fjällpipare
» Fjällripa
» Fjälluggla
» Fjällvråk
» Flikstrandpipare
» Flodstrandpipare
» Flodvipa
» Fläckand
» Fläckblåkråka
» Fläckdrillsnäppa
» Fläckdvärgspett
» Fläckgluttsnäppa
» Fläckig klippduva (Guineaduva)
» Fläcknäbbad pelikan
» Fläckuv
» Flöjtstrandpipare
» Geelvinkfruktduva
» Glanssalangan
» Gluttsnäppa
» Goliathäger
» Gravand
» Grå duvhök
» Grå krontrana
» Grå tofsturako
» Gråfiskare
» Gråfotad baza
» Grågam
» Grågås
» Gråhakedopping
» Gråhuvad dopping
» Gråhuvad fiskörn
» Gråhuvad mås
» Gråhuvad purpurhöna
» Gråhuvad vipa
» Gråhäger
» Gråkricka
» Gråspett
» Gråtrut
» Gräsand
» Grön dvärgand
» Grön dvärgbiätare
» Grön kejsarduva
» Grön skratthärfågel
» Grönbena
» Gröngöling
» Grönryggig häger
» Gulbröstad savspett
» Guldspett
» Guldstjärtad hackspett
» Gulflikvipa
» Gulgumpad dvärgbarbett
» Gulkronad natthäger
» Gulnackad gröngöling
» Gulnäbbad and
» Gulnäbbad glada
» Gulnäbbad lira
» Gulnäbbad skedstork
» Gulpannad barbett
» Gulstrupig hängpapegoja
» Gycklarörn
» Gåsgam
» Gök
» Göksparvuggla
» Göktyta
» Hadadaibis
» Halsbandskungsfiskare
» Halsbandsparakit
» Havssula
» Havstrut
» Havsörn
» Helig ibis
» Helig kungsfiskare
» Himalayamonal
» Himalayavråk
» Hjälmkasuar
» Hjälmpärlhöna
» Hornpelikan
» Hornuggla
» Hårspett
» Härfågel
» Hökuggla
» Hönsgås
» Ibisnäbb
» Iltärna
» Indisk blåkråka
» Indisk dvärguv
» Indisk flodtärna
» Indisk fläcknäbband
» Indisk ibisstork
» Indisk ormhalsfågel
» Indisk skarv
» Indisk sparvuggla
» Indisk tjockfot
» Indonesisk buskgök
» Islandsknipa
» Ismås
» Jaktfalk
» Japansk beckasin
» Javadvärguv
» Javakungsfiskare
» Javasalangan
» Javasporrgök
» Javastrandpipare
» Javasånghöna
» Javatrogon
» Jorduggla
» Julöfregattfågel
» Jungfrutrana
» Jättegök
» Kaktusspett
» Kalifornisk tofsvaktel
» Kalijfasan
» Kalkon
» Kalkongam
» Kamjaçana
» Kamskrake
» Kamsothöna
» Kanadagås
» Kanadatrut
» Kapfrankolin
» Kapmås
» Kappapegoja
» Kappgam
» Kapskarv
» Kapskedand
» Kapstrandskata
» Kapsula
» Kardinalspett
» Karolinaspett
» Karolinasumphöna
» Kaspisk pipare
» Kaspisk trut
» Kattuggla
» Kejsarörn
» Kentsk tärna
» Kinesisk dvärgrördrom
» Kittlitzstrandpipare
» Klippduva
» Klykstjärtad stormsvala
» Knipa
» Knöland
» Knölsvan
» Kohäger
» Kolymasnäppa
» Kopparand
» Kopparslagarbarbett
» Korallhäger
» Korallnäbbad markgök
» Koritrapp
» Kornknarr
» Korpgam
» Korprall
» Krabbkungsfiskare
» Kragtrapp
» Kricka
» Kronörn
» Krushuvad pelikan
» Kungsfiskare
» Kungsskedstork
» Kungstärna
» Kungsörn
» Kustlabb
» Kustormörn
» Kustpipare
» Kustsnäppa
» Kärrsnäppa
» Kärrtärna
» Lammgam
» Lappuggla
» Lilabröstad blåkråka
» Livingstoneturko
» Ljungpipare
» Ljus svandopping
» Lunnefågel
» Långnäbbad kakadua
» Långnäbbad mås
» Långnäbbad spov
» Långstjärtad bivråk
» Långstjärtsduva
» Långtåsnäppa
» Lärkfalk
» Malabarsalangan
» Manand
» Mandarinand
» Mangrovehäger
» Maraboustork
» Marmorand
» Marmorgrodmun
» Maskibis
» Maskvipa
» Medelhavstrut
» Mellanhäger
» Mindre adjutantstork
» Mindre bergand
» Mindre flamingo
» Mindre fregattfågel
» Mindre glansgök
» Mindre gulbena
» Mindre hackspett
» Mindre lira
» Mindre skrikörn
» Mindre strandpipare
» Mindre svartsporrgök
» Mindre sångsvan
» Mindre trädseglare
» Mindre vadarsvala
» Minervauggla
» Mongolpipare
» Morkulla
» Mosnäppa
» Mossbosalangan
» Munkparakit
» Myrsnäppa
» Myrspov
» Mysklorikit
» Mörk rörhöna
» Nakenögd kakadua
» Natalfrankolin
» Natthäger
» Nattskärra
» Nepaluv
» Nilgås
» Nordlig markduva
» Nordlig tofskarakara
» Olivduva
» Orangebröstad grönduva
» Orangebukig fruktduva
» Orangefotad storfothöna
» Orienthjälmörn
» Orientibis
» Orientkohäger
» Orientnäshornsfågel
» Orientspov
» Orientvadarsvala
» Orientvisseland
» Ormvråk
» Ormörn
» Orre
» Palmduva
» Palmkakadua
» Papuagrodmun
» Papuanäshornsfågel
» Paradistrana
» Pelagskarv
» Pilgrimsfalk
» Pinonkejsarduva
» Plymvisseland
» Praktejder
» Praktfregattfågel
» Praktrosella
» Prutgås
» Prärielöpare
» Präriespov
» Prärietrana
» Prärietrut
» Prärieuggla
» Prärievråk
» Purpurhäger
» Purpurhöna
» Påfågel
» Pärlhalsduva
» Pärluggla
» Rafflesmalkoha
» Rajanäshornsfågel
» Rallhäger
» Ralltrana
» Rapphöna
» Regnbågsbiätare
» Regnbågslorikit
» Ridgwayrall
» Ringand
» Ringduva
» Ringnäbbad mås
» Rosafläckig fruktduva
» Rosaryggig pelikan
» Rosenkakadua
» Rosenmås
» Rosenskedstork
» Roskarl
» Rostand
» Rostbandad rall
» Rostbukig spett
» Rosthalsad näshornsfågel
» Rosthuvad biätare
» Rosthäger
» Rostnatthäger
» Rubinkolibri
» Röd djungelhöna
» Röd glada
» Röd gökduva
» Rödbena
» Rödbröstad gök
» Rödbröstad hackspett
» Rödbukig örn
» Rödfalk
» Rödflikvipa
» Rödfotad sula
» Rödhalsad gås
» Rödhalsad snäppa
» Rödhuvad dykand
» Rödhuvad gam
» Rödhuvad hackspett
» Rödhöna
» Rödkindad papegoja
» Rödnäbbad blåkråka
» Rödnäbbad trut
» Rödspov
» Rödstjärtad sotkakadua
» Rödstjärtad vråk
» Rödstrupig fruktduva
» Rödvingad vadarsvala
» Rödögd duva
» Rördrom
» Rörhöna
» Sadelnäbbstork
» Salskrake
» Samlarspett
» Sandlöpare
» Sandtärna
» Sarustrana
» Savannörn
» Scopolis lira
» Sekreterarfågel
» Senegaltjockfot
» Sherpahöna
» Shikra
» Sibirisk gråsnäppa
» Sibirisk tundrapipare
» Silkeshäger
» Sillgrissla
» Silltrut
» Silvermås